Bavaria Cruiser 37
pdf
Bavaria Cruiser 37
Εικόνες
Κάντε κλικ στις φωτογραφίες!
Caribbean Yacht Broker - Bavaria Cruiser 37
Caribbean Yacht Broker - Bavaria Cruiser 37 Caribbean Yacht Broker - Bavaria Cruiser 37 Caribbean Yacht Broker - Bavaria Cruiser 37 Caribbean Yacht Broker - Bavaria Cruiser 37 Caribbean Yacht Broker - Bavaria Cruiser 37 Caribbean Yacht Broker - Bavaria Cruiser 37 Caribbean Yacht Broker - Bavaria Cruiser 37 Caribbean Yacht Broker - Bavaria Cruiser 37 Caribbean Yacht Broker - Bavaria Cruiser 37 Caribbean Yacht Broker - Bavaria Cruiser 37 Caribbean Yacht Broker - Bavaria Cruiser 37 Caribbean Yacht Broker - Bavaria Cruiser 37
Ταχυδρομική διεύθυνση του διαφημιζόμενου
Μεσίτης
Caribbean Yacht Broker
Sint Maarten - Philipsburg
Όνομα
Monika Venohr
Monika Venohr 
Πόλη
Simson Bay 
Χώρα
Antillen 
Τηλέφωνο
+34 692 264069 
Τηλέφωνο 2
0049-160-1032714 
Στείλτε e-mail στο
Στείλτε e-mail στο Πωλητής
είναι υποχρεωτικά Τα πεδία αυτά
e-mail σας
Το όνομά σας
Το τηλέφωνό σας
Οι ερωτήσεις σας
Κωδικός ασφαλείας

Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανανεώσετε
Εισάγετε τον κωδικό από την εικόνα - ακριβώς
Στείλτε e-mail και ένα αντίγραφο σε μένα;
Αποστολή
Τα στοιχεία του κινητήρα Δίσκοι
Κύρια μηχανή 1
Κατασκευαστής
Volvo Penta - D1-30 
Τύπος κίνησης
Ντίζελ-μηχανικές 
έτος
2015 
Power
27,0 hp ( 20 kW )  
Επανατοποθετήστε Έτος
 
Ώρες
 
Τύπος καυσίμου:
Ντίζελ 
Προώθηση
Saildrive 
Προπέλα
3 λεπίδα έλικα σταθερού 
Περιγραφή Αγγλικά Γερμανικά Ισπανικά Γαλλικά Ρώσικα Σουηδική Νορβηγικά Πολωνική

Αγγλικά Αγγλικά

Bavaria Cruiser 37 - 2015

Technical specifications
Length above sea level 11,30 m
Width 3.67 m
Draft 1.63 m
Material GRP
Weight 7,000 kg
Engine Volvo Penta D1-30
Genoa 29 m2
Mainsail 36 m2
3 cabins
6 berths
Year of construction 2015

Nautical equipment
Plotter Garmin 820
VHF radio Garmin including antenna
autopilot
Garmin GMI20 (Log, Lot, Wind, Temp)

safety equipment
emergency rudder
extinguisher
Shallow keel version
Rescue collar with bracket

equipment
windlass
Bow fittings with roller and delta anchor anchor
anchor chain
elec. bilge pump
manual bilge pump
Smart Sailing
Rodkicker
Entrance doors with plexiglass
2 jump cleats
additional consumer battery 40A
charger
3x 92 Ah batteries
Volvo Penta D1-30
Teak in the cockpit
Sprayhood
Lazybag

Facility
Comfort package
Cockpit with folding wings
Shower unit aft
water tank 150l
Hot water boiler 20 l
Railings on both sides
Blackout on side panorama windows
CD radio with speakers
Mattresses "Living"
Floor Ocean Line
3 cabins version
diesel Heating


Γερμανικά Γερμανικά

Bavaria Cruiser 37 - 2015

Technische Daten 
Länge ü.a 11,30 m
Breite 3,67 m
Tiefgang 1,63 m
Material GFK
Gewicht 7.000 kg
Motor Volvo Penta D1-30
Genua 29 m2
Groß Segel 36 m2
3 Kabinen
6 Kojen
Baujahr 2015

Nautische Ausrüstung
Kartenplotter Garmin 820 
UKW Seefunk Garmin inkl. Antenne 
Autopilot 
Garmin GMI20 (Log, Lot, Wind, Temp) 

Sicherheitsausstattung 
Notruder
Feuerlöscher 
Flachkielvariante 
Rettungskragen mit Halterung 

Ausrüstung 
Ankerwinde 
Bugbeschlag mit Rolle und Sicherung Delta Anker 
Ankerkette 
elektr. Bilgenpumpe 
manuelle Bilgenpumpe
Smart Sailing 
Rodkicker
Niedergangstüren mit Plexiglas 
2 Springklampen 
zus. Verbraucherbatterie 40A 
Ladegerät 
3x 92 Ah Batterien 
Volvo Penta D1-30 
Teak im Cockpit
Sprayhood
Lazybag         

Einrichtung 
Comfort Paket 
Cockpittisch mit Klappflügeln
Duscheinrichtung achtern 
zus. Wassertank 150l
Warmwasserboiler 20 l
Relingsdurchstiege beidseitig
Verdunklung an Seiten- Panoramafenstern
CD Radio mit Lautsprechern
Matratzen "Living"
Fussboden Ocean Line
3 Kabinen Version
Dieselheizung 


Ισπανικά Ισπανικά

Bavaria Cruiser 37 - 2015

Especificaciones técnicas
Altura sobre el nivel del mar 11,30 m
Ancho 3,67 m
Proyecto 1.63 m
Material GRP
Peso 7,000 kg
Motor Volvo Penta D1-30
Génova 29 m2
Vela mayor 36 m2
3 camarotes
6 literas
Año de construcción 2015

Equipo náutico
Plotter Garmin 820
Radio VHF Garmin incluyendo antena
piloto automático
Garmin GMI20 (Registro, Lote, Viento, Temp)

equipo de seguridad
timón de emergencia
extintor
versión de la quilla poco profunda
Collar de rescate con soporte

equipo
torno
Accesorios de arco con ancla de anclaje de rodillo y delta
cadena del ancla
elec. bomba de achique
bomba de achique manual
Navegación inteligente
Rodkicker
Puertas de entrada con plexiglás
2 tacos de salto
batería adicional 40A
cargador
3x 92 Ah baterías
Volvo Penta D1-30
Teca en la cabina
Capota
lazybag

facilidad
Paquete de confort
Carlinga con alas plegables
Unidad de ducha a popa
depósito de agua 150l
Calentador de agua caliente 20 l
Barandas en ambos lados
Apagado en ventanas panorámicas laterales
Radio CD con altavoces
Colchones "Vivir"
Piso Línea Ocean
Versión de 3 cabinas
diesel Calefacción


Γαλλικά Γαλλικά

Bavaria Cruiser 37 - 2015

Spécifications techniques
Longueur au-dessus du niveau de la mer 11,30 m
Largeur 3.67 m
Brouillon 1,63 m
Matériel GRP
Poids 7 000 kg
Moteur Volvo Penta D1-30
Gênes 29 m2
Mainsail 36 m2
3 cabines
6 couchettes
Année de construction 2015

Équipement nautique
Plotter Garmin 820
VHF radio Garmin y compris l'antenne
pilote automatique
Garmin GMI20 (Log, Lot, Wind, Temp)

équipement de sécurité
gouvernail d'urgence
extincteur
version quille peu profonde
Collier de sauvetage avec support

équipement
treuil
Raccords d'étrave avec ancrage à ancre à rouleaux et à delta
chaîne d'ancre
elec. Pompe de cale
pompe de cale manuelle
Smart Sailing
Rodkicker
Portes d'entrée avec plexiglas
2 crampons de saut
batterie consommateur supplémentaire 40A
chargeur
Batteries 3x 92 Ah
Volvo Penta D1-30
Teck au cockpit
Pare-brise
lazybag

facilité
Forfait Confort
Cockpit avec des ailes pliantes
Unité de douche à l'arrière
réservoir d'eau 150l
Chaudière à eau chaude 20 l
Barrières des deux côtés
Blackout sur les fenêtres panoramiques latérales
Radio CD avec haut-parleurs
Matelas "Living"
Floor Ocean Line
3 cabines version
Chauffage diesel


Ρώσικα Ρώσικα

Bavaria Cruiser 37 - 2015

Спецификации
Длина над уровнем моря 11,30 м
Ширина 3,67 м
Черновик 1,63 м
Материал GRP
Вес 7000 кг
Двигатель Volvo Penta D1-30
Генуя 29 м2
Грот 36 м2
3 каюты
6 спальных мест
Год постройки 2015

Морское снаряжение
Плоттер Garmin 820
УКВ радиостанция Garmin, включая антенну
автопилот
Garmin GMI20 (Log, Lot, Wind, Temp)

безопасность оборудования
аварийный руль
огнетушитель
Малая киль версия
Спасательный воротник с кронштейном

оборудование
брашпиль
Боковые фитинги с роликовым и анкерным анкером
якорная цепь
элек. трюмный насос
ручной трюмный насос
Умный парус
Rodkicker
Входные двери с плексигласом
2 прыжки
дополнительная потребительская батарея 40A
зарядное устройство
3x 92 Ah батареи
Volvo Penta D1-30
Тик в кабине
Sprayhood
Lazybag

объект
Комфортный пакет
Кабина со складными крыльями
Душевая кабина на корме
резервуар для воды 150л
Котел для горячей воды 20 л
Перила с обеих сторон
Окраска на боковых панорамных окнах
CD-радио с громкоговорителями
Матрасы "Живые"
Этаж Ocean Line
3 варианта каюты
дизель Отопление


Σουηδική Σουηδική

Bavaria Cruiser 37 - 2015

Tekniska specifikationer
Längd över havet 11,30 m
Bredd 3,67 m
Utkast 1.63 m
Material GRP
Vikt 7000 kg
Motor Volvo Penta D1-30
Genua 29 m2
Storsegel 36 m2
3 stugor
6 kajer
Byggår 2015

Nautisk utrustning
Plotter Garmin 820
VHF-radio Garmin inklusive antenn
autopilot
Garmin GMI20 (Log, Lot, Wind, Temp)

säkerhetsutrustning
akut roder
brandsläckare
Grunt köl version
Räddningskrage med fäste

utrustning
ankarspel
Bågbeslag med rulle- och deltaankerankare
ankarkättingen
el. länspump
manuell länspump
Smart segling
Rodkicker
Ingångsdörrar med plexiglas
2 hoppa klappar
ytterligare konsumentbatteri 40A
laddare
3x 92 Ah batterier
Volvo Penta D1-30
Teak i cockpiten
Sprayhood hood~~POS=HEADCOMP
Lazybag

anläggning
Komfortpaket
Cockpit med vikningsvingar
Duschaggregat akter
vattentank 150l
Varmvattenpanna 20 l
Räcken på båda sidor
Blackout på panoramafönster i sidorna
CD-radio med högtalare
Madrasser "Living"
Golv Ocean Line
3 hytter version
diesel Uppvärmning


Νορβηγικά Νορβηγικά

Bavaria Cruiser 37 - 2015

Tekniske spesifikasjoner
Lengde over havnivå 11,30 m
Bredde 3,67 m
Utkast 1.63 m
Materiale GRP
Vekt 7 000 kg
Motor Volvo Penta D1-30
Genova 29 m2
Seilbåt 36 m2
3 hytter
6 kajder
Byggeår 2015

Nautisk utstyr
Plotter Garmin 820
VHF radio Garmin inkludert antenne
autopilot
Garmin GMI20 (Log, Lot, Vind, Temp)

sikkerhetsutstyr
nødsituasjon ror
apparat
Grunne kjølen versjon
Rescue krage med brakett

utstyr
vinsj
Buearmaturer med rulle- og deltaankeranker
ankerkjettingen
elec. lensepumpe
manuell lensepumpe
Smart Seiling
Rodkicker
Inngangsdører med plexiglass
2 hoppeklemmer
ekstra forbrukerbatteri 40A
lader
3x 92 Ah batterier
Volvo Penta D1-30
Teak i cockpiten
Sprayhood
Lazybag

anlegget
Komfortpakke
Cockpit med sammenleggbare vinger
Dusjaggregat akter
vanntank 150l
Vannkoker 20 l
Rekkverk på begge sider
Blackout på panorama-vinduet på siden
CD-radio med høyttalere
Madrasser "Living"
Gulv Ocean Line
3 hytter versjon
diesel~~POS=TRUNC


Πολωνική Πολωνική

Bavaria Cruiser 37 - 2015

Specyfikacje techniczne
Długość nad poziomem morza 11,30 m
Szerokość 3,67 m
Szablon 1,63 m
Materiał GRP
Ciężar 7 000 kg
Silnik Volvo Penta D1-30
Genua 29 m2
Grot 36 m2
3 kabiny
6 miejsc do cumowania
Rok budowy 2015

Sprzęt morski
Ploter Garmin 820
Radio VHF Garmin włączając antenę
autopilot
Garmin GMI20 (Log, Lot, Wiatr, Temp)

sprzęt ochronny
awaryjnego steru
gaśnica
Płytkie wersja kil
Kołnierz ratunkowy z wspornikiem

sprzęt
kołowrót
Okucia łuku z kotwą rolkową i delta
łańcuch kotwicy
elec. pompa zęzowa
ręczna pompa zęzowa
Inteligentna żegluga
Rodkicker
Drzwi wejściowe z pleksiglasem
2 podpórki
dodatkowa bateria użytkowa 40A
ładowarka
3 baterie 92 Ah
Volvo Penta D1-30
Teak w kokpicie
Owiewka
Lazybag

łatwość
Pakiet komfortowy
Kokpit ze skrzydłami składanymi
Prysznic rufowy
zbiornik na wodę 150l
Kocioł na ciepło 20 l
Balustrada po obu stronach
Ognisko na bocznych oknach panoramicznych
Radio CD z głośnikami
Materace "Życie"
Linia Ocean Ocean
3 wersje kabin
olej napędowy grzewczy

Αποποίηση
Η εταιρεία διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που αναφέρονται με μεγάλη προσοχή,
Ωστόσο, τα δεδομένα δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ορθότητα, την πληρότητα και την επικαιρότητα.