Jeanneau Sun Odyssey 37
pdf
Jeanneau Sun Odyssey 37
Εικόνες
Κάντε κλικ στις φωτογραφίες!

1 / 13
Jeanneau Sun Odyssey 37 - 2002 Cockpit / Jeanneau Sun Odyssey 37 - 2002 Salon / Jeanneau Sun Odyssey 37 - 2002 Navigation / Jeanneau Sun Odyssey 37 - 2002 Galley / Jeanneau Sun Odyssey 37 - 2002 Cabin / Jeanneau Sun Odyssey 37 - 2002 Cabin / Jeanneau Sun Odyssey 37 - 2002 Bath / Toilet / Jeanneau Sun Odyssey 37 - 2002 Layout / Jeanneau Sun Odyssey 37 - 2002
Ταχυδρομική διεύθυνση του διαφημιζόμενου
Μεσίτης
Caribbean Yacht Broker
Sint Maarten - Philipsburg
Όνομα
Monika Venohr
Monika Venohr 
Πόλη
Simson Bay 
Χώρα
Antillen 
Τηλέφωνο
+34 692 264069 
Τηλέφωνο 2
0049-160-1032714 
Στείλτε e-mail στο
Στείλτε e-mail στο Πωλητής
είναι υποχρεωτικά Τα πεδία αυτά
e-mail σας
Το όνομά σας
Το τηλέφωνό σας
Οι ερωτήσεις σας
Κωδικός ασφαλείας

Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανανεώσετε
Εισάγετε τον κωδικό από την εικόνα - ακριβώς
Στείλτε e-mail και ένα αντίγραφο σε μένα;
Αποστολή
Τα στοιχεία του κινητήρα Δίσκοι
Κύρια μηχανή 1
Κατασκευαστής
Volvo Penta - MD2040 
Τύπος κίνησης
Ντίζελ-μηχανικές 
έτος
2002 
Power
40,0 hp ( 30 kW )  
Επανατοποθετήστε Έτος
 
Ώρες
 
Τύπος καυσίμου:
Ντίζελ 
Προώθηση
Με την έλικα 
Προπέλα
2 λεπίδα έλικα σταθερού 
Περιγραφή Αγγλικά Γερμανικά Ισπανικά Γαλλικά Ιταλικά Ρώσικα Σουηδική Νορβηγικά Πολωνική

Αγγλικά Αγγλικά

Jeanneau Sun Odyssey 37 - 2002

Technical specifications
Length above sea level 11.40 m
Width 3.70 m
Draft 1.45 m
Material GRP
Weight 6.100 kg
Engine Volvo Penta MD2040, 40HP
Genoa 38 m2
Large 32 m2
2 cabins
4 berths
Year of construction 2002

Nautical equipment
FM with DSC Garmin 200i / 300i
Chart plotter Garmin GPSMap182C Garmin GPSMap 620
Echo sounder and log
steering compass
autopilot
Raymarine AIS

safety equipment
emergency rudder
Rescue collar with lead
radar reflector
extinguisher

equipment
Furling sails in the tree
Rollgenua electr.
Volvo Penta MD2040, 40 hp, 134 hours
Manual bilge pump
elec. bilge pump
Plow anchor galvanized with anchor chain
electric windlass
Fender feeder
Land connection 220 Volt
Charger for 220 Volt
Land connection CE adapter and cable
Sprayhood
Folding mast means
Alarm system GSM Scout
Flat core 1.45m

Facility
Webasto diesel heating
Cold room
Radio with CD player
Hot water and shower


Γερμανικά Γερμανικά

Jeanneau Sun Odyssey 37 - 2002

Technische Daten
Länge ü.a 11,40 m
Breite 3,70 m
Tiefgang 1,45 m
Material GFK
Gewicht 6.100 kg
Motor Volvo Penta MD2040, 40PS
Genua 38 m2
Groß 32 m2
2 Kabinen 
4 Kojen         
Baujahr 2002

Nautische Ausrüstung 
UKW mit DSC Garmin 200i / 300i 
Kartenplotter Garmin GPSMap182C Garmin GPSMap 620 
Echolot und Log 
Steuerkompass 
Autopilot 
Raymarine AIS         

Sicherheitsausstattung     
Notruder 
Rettungskragen mit Leine 
Radarreflektor 
Feuerlöscher 

Ausrüstung 
Rollgroßsegel im Baum
Rollgenua elektr. 
Volvo Penta MD2040, 40 PS, 134 Stunden 
Manuelle Bilgenpumpe 
elektr. Bilgenpumpe 
Pfluganker verzinkt mit Ankerkette 
elektrische Ankerwinde 
Festmacherleinen Fender 
Landanschluss 220 Volt 
Ladegerät für 220 Volt 
Landanschluss CE Adapter und Kabel 
Sprayhood 
Klappmastvorrichtung 
Alarmanlage GSM Scout 
Flachkiel 1,45m     

Einrichtung 
Webasto Dieselheizung
Kühlzelle 
Radio mit CD-Player 
Warmwasser und Dusche 


Ισπανικά Ισπανικά

Jeanneau Sun Odyssey 37 - 2002

Especificaciones técnicas
Altura sobre el nivel del mar 11.40 m
Ancho 3,70 m
Borrador 1.45 m
Material GRP
Peso 6.100 kg
Motor Volvo Penta MD2040, 40HP
Génova 38 m2
Grande 32 m2
2 camarotes
4 literas
Año de construcción 2002

Equipo náutico
FM con DSC Garmin 200i / 300i
Trazador de gráficos Garmin GPSMap182C Garmin GPSMap 620
Ecosonda y registro
compás de navegación
piloto automático
Raymarine AIS

equipo de seguridad
timón de emergencia
Collar de rescate con plomo
reflector de radar
extintor

equipo
Furling velas en el árbol
Rollgenua electr.
Volvo Penta MD2040, 40 CV, 134 horas
Bomba de achique manual
elec. bomba de achique
Anclaje de arado galvanizado con cadena de ancla
molinete eléctrico
Alimentador de guardabarros
Conexión a tierra 220 Voltios
Cargador para 220 voltios
Conexión a tierra Adaptador y cable CE
Capota
Medios de mástil plegable
Sistema de alarma GSM Scout
Núcleo plano 1,45 m

facilidad
Webasto calefacción diesel
cuarto frío
Radio con reproductor de CD
Agua caliente y ducha


Γαλλικά Γαλλικά

Jeanneau Sun Odyssey 37 - 2002

Spécifications techniques
Longueur au-dessus du niveau de la mer 11,40 m
Largeur 3,70 m
Tirant d'eau 1.45 m
Matériel GRP
Poids: 6,100 kg
Moteur Volvo Penta MD2040, 40HP
Gênes 38 m2
Grand 32 m2
2 cabines
4 couchettes
Année de construction 2002

Équipement nautique
FM avec DSC Garmin 200i / 300i
Chart plotter Garmin GPSMap182C Garmin GPSMap 620
Écho-sondeur et journal
compas de route
pilote automatique
Raymarine AIS

équipement de sécurité
gouvernail d'urgence
Collier de sauvetage avec plomb
réflecteur radar
extincteur

équipement
Furling des voiles dans l'arbre
Rollgenua electr.
Volvo Penta MD2040, 40 ch, 134 heures
Pompe de cale manuelle
elec. pompe de cale
Ancrage de charrue galvanisé avec chaîne d'ancrage
guindeau électrique
Fender feeder
Raccordement au sol 220 volts
Chargeur 220 volts
Raccordement terrestre Adaptateur CE et câble
Pare-brise
Pliage des moyens de mât
Système d'alarme GSM Scout
Flat core 1.45m

facilité
Chauffage diesel Webasto
chambre froide
Radio avec lecteur CD
Eau chaude et douche


Ιταλικά Ιταλικά

Jeanneau Sun Odyssey 37 - 2002

Specifiche tecniche
Lunghezza sul livello del mare 11.40 m
Larghezza 3,70 m
Progetto 1,45 m
Materiale GRP
Peso 6.100 kg
Motore Volvo Penta MD2040, 40HP
Genova 38 m2
Grande 32 m2
2 cabine
4 ancoraggi
Anno di costruzione 2002

Attrezzature nautiche
FM con DSC Garmin 200i / 300i
Grafico plotter Garmin GPSMap182C Garmin GPSMap 620
Ecoscandaglio e log
bussola sterzo
autopilota
Raymarine AIS

attrezzature di sicurezza
timone d'emergenza
Collare di salvataggio con piombo
riflettore radar
estintore

attrezzatura
Le vele avvolgono nell'albero
Rollgenua electr.
Volvo Penta MD2040, 40 CV, 134 ore
Pompa di sentina manuale
elec. pompa di sentina
Ancora arabile galvanizzata con catena di ancoraggio
verricello elettrico
Alimentatore Fender
Collegamento terra 220 Volt
Caricabatterie per 220 Volt
Collegamento terra adattatore CE e cavo
sprayhood
Mezzi di piegatura albero
Sistema di allarme GSM Scout
Nucleo piatto 1.45m

facilità
Riscaldamento diesel di Webasto
camera fredda
Radio con lettore CD
Acqua calda e doccia


Ρώσικα Ρώσικα

Jeanneau Sun Odyssey 37 - 2002

Спецификации
Длина над уровнем моря 11,40 м
Ширина 3,70 м
Черновик 1,45 м
Материал GRP
Вес 6.100 кг
Двигатель Volvo Penta MD2040, 40HP
Генуя 38 м2
Большие 32 м2
2 каюты
4 причала
Год постройки 2002

Морское снаряжение
FM с DSC Garmin 200i / 300i
Графический плоттер Garmin GPSMap182C Garmin GPSMap 620
Эхолот и журнал
путевой компас
автопилот
Raymarine AIS

безопасность оборудования
аварийный руль
Спасательный воротник с свинцом
радиолокационный отражатель
огнетушитель

оборудование
Прыгающие паруса в дереве
Rollgenua electr.
Volvo Penta MD2040, 40 л.с., 134 часа
Ручной трюмный насос
элек. трюмный насос
Анкерный анкер, оцинкованный анкерной цепью
электрическая лебедка
Податчик фидера
Подключение к земле 220 вольт
Зарядное устройство для 220 вольт
Подключение к земле CE-адаптер и кабель
Sprayhood
Складные тучные средства
Сигнализация GSM Scout
Плоское ядро 1,45 м

объект
Теплообменник Webasto
Холодная комната
Радио с CD-плеером
Горячая вода и душ


Σουηδική Σουηδική

Jeanneau Sun Odyssey 37 - 2002

Tekniska specifikationer
Längd över havet 11,40 m
Bredd 3,70 m
Utkast 1.45 m
Material GRP
Vikt 6.100 kg
Motor Volvo Penta MD2040, 40HP
Genua 38 m2
Stor 32 m2
2 stugor
4 kajer
Byggår 2002

Nautisk utrustning
FM med DSC Garmin 200i / 300i
Diagramplotter Garmin GPSMap182C Garmin GPSMap 620
Ekkolodd och logg
styr kompass
autopilot
Raymarine AIS

säkerhetsutrustning
akut roder
Räddningskrage med bly
radarreflektor
brandsläckare

utrustning
Furling segel i trädet
Rollgenua electr.
Volvo Penta MD2040, 40 hk, 134 timmar
Manuell länspump
el. länspump
Plogankar galvaniserat med ankarkedja
elektrisk ankarspel
Fendermatare
Jordanslutning 220 Volt
Laddare för 220 Volt
Landanslutning CE-adapter och kabel
Sprayhood hood~~POS=HEADCOMP
Vikning mastorgan
Larmsystem GSM Scout
Platt kärna 1,45m

anläggning
Webasto dieselvärme
kylrum
Radio med CD-spelare
Varmt vatten och dusch


Νορβηγικά Νορβηγικά

Jeanneau Sun Odyssey 37 - 2002

Tekniske spesifikasjoner
Lengde over havnivå 11.40 m
Bredde 3,70 m
Utkast 1.45 m
Materiale GRP
Vekt 6,100 kg
Motor Volvo Penta MD2040, 40HP
Genova 38 m2
Stor 32 m2
2 hytter
4 kajder
Byggeår 2002

Nautisk utstyr
FM med DSC Garmin 200i / 300i
Kartplotter Garmin GPSMap182C Garmin GPSMap 620
Ekkolodd og logg
styringskompass 
autopilot
Raymarine AIS

sikkerhetsutstyr
nødsituasjon ror
Rescue krage med bly
radar~~POS=TRUNC reflektor~~POS=HEADCOMP
apparat

utstyr
Furling seil i treet
Rollgenua elektr.
Volvo Penta MD2040, 40 hk, 134 timer
Manuell lensepumpe
elec. lensepumpe 
Ploganker galvanisert med ankerkjede
elektrisk ankerspil
Fender mater
Landtilkobling 220 Volt
Ladere for 220 Volt
Landtilkobling CE-adapter og kabel
Sprayhood 
Folding mastanordning
Alarmsystem GSM Scout
Flat kjerne 1,45m

anlegget
Webasto diesel oppvarming
kaldt rom
Radio med CD-spiller
Varmt vann og dusj


Πολωνική Πολωνική

Jeanneau Sun Odyssey 37 - 2002

Specyfikacje techniczne
Długość nad poziomem morza 11.40 m
Szerokość 3,70 m
Szablon 1,45 m
Materiał GRP
Waga 6.100 kg
Silnik Volvo Penta MD2040, 40 KM
Genua 38 m2
Duża powierzchnia 32 m2
2 kabiny
4 koi
Rok budowy 2002

Sprzęt morski
FM z DSC Garmin 200i / 300i
Ploter map Garmin GPSMap182C Garmin GPSMap 620
Echosonda i rejestr
kompas sterowniczy
autopilot
Raymarine AIS

sprzęt ochronny
awaryjnego steru
Kołatka ratunkowa z ołowiem
reflektor radarowy
gaśnica

sprzęt
Furling żagle w drzewie
Rollgenua electr.
Volvo Penta MD2040, 40 KM, 134 godziny
Ręczna pompa zęzowa
elec. pompa zęzowa
Kotwa plazmowa ocynkowana łańcuchem kotwiącym
elektryczna winda kotwiczna
Podajnik Fender
Połączenie ziemi 220 Volt
Ładowarka na 220 V
Połączenie ziemi Adapter i kabel CE
Owiewka
Składane elementy masztu
System alarmowy GSM Scout
Płaski rdzeń 1.45m

łatwość
Olej napędowy Webasto
chłodnia
Radio z odtwarzaczem CD
Ciepła woda i prysznic

Αποποίηση
Η εταιρεία διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που αναφέρονται με μεγάλη προσοχή,
Ωστόσο, τα δεδομένα δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ορθότητα, την πληρότητα και την επικαιρότητα.